Myhive Vajnorská Tower 1. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovakia

[email protected]

Reklamačný formulár

Дата публикации: 07 октября 2020

Reklamačný poriadok

 
Tento Reklamačný poriadok je vydaný realitnou kanceláriou SlovBusiness Group s.r.o so sídlom Špitálska 53, 811 01 Bratislava – Staré mesto (ďalej len „realitná kancelária“).

1. Základné ustanovenia
1.1 Realitnou kanceláriou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie horeuvedená spoločnosť SlovBusiness Group s.r.o.
1.2 Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných realitnou kanceláriou v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom (ďalej len “reklamácia”).
1.3 Klientom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby (ďalej len „klient“).

2. Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

Spoločnosť SlovBusiness Group s.r.o so sídlom Špitálska 53, 811 01 Bratislava – Staré mesto, IČO: 46 926 895, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 86046/B
(ďalej len «Správca») uchováva nasledujúce osobné údaje klientov, ktorým poskytujú sprostredkovateľské služby spojené s predajom/ prenájmom nehnuteľnosti a služby spojené so správou nehnuteľnosti.

meno, priezvisko, názov firmy;

IČO, DIČ, adresa;

e-mailová adresa;

telefónne číslo/mobil;

komunikáciu, informácie a podklady, ktoré klient v rámci poskytovania služieb Správcovi poskytne.

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len «Nariadenie»), a to za účelom poskytnutia plnenia zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán.

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.
Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia — spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Reklamačný formulár

 
Reklamačný formulár na stiahnutie

Osobné údaje
Spoločnosť SlovBusiness Group s.r.o so sídlom Špitálska 53, 811 01 Bratislava – Staré mesto, IČO: 46 926 895, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 86046/B
(ďalej len «Správca») uchováva nasledujúce osobné údaje klientov, ktorým poskytujú sprostredkovateľské služby spojené s predajom/ prenájmom nehnuteľnosti a služby spojené so správou nehnuteľnosti.

meno, priezvisko, názov firmy;

IČO, DIČ, adresa;

e-mailová adresa;

telefónne číslo/mobil;

komunikáciu, informácie a podklady, ktoré klient v rámci poskytovania služieb Správcovi poskytne.

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len «Nariadenie»), a to za účelom poskytnutia plnenia zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán.

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia — spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Účel spracovania

 
Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy, tj. Sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžeme okrem toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj. aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať.

Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami položené otázky.

Popritom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na [email protected] alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodné oznámenia.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov,

požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,

požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov — tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy Správcu neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese [email protected] a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 01.01.2018.
 

Поделиться в